top of page

İlgili Kişinin Aidat Borcu Bilgisinin Site Yönetimi Tarafından Ev Sahibine İletilmesi

Karar Tarihi: 29/09/2020

Karar No : 2020/755

Konu Özeti: İlgili kişinin aidat borcu bilgisinin site yönetimi tarafından ev sahibine

iletilmesi


İlgili kişi tarafından Kuruma intikal ettirilen şikâyet dilekçesinde özetle; kendisine ev

sahibinden, aidatının bazı aylarda eksik, bazı aylarda ise hiç yatırılmadığına dair bir SMS

iletildiği, bu SMS iletimi hadisesinin kendisine ait kişisel verilerin hukuka aykırı olarak

işlendiğini ortaya koyduğu; ilgili kişinin, kişisel verilerinin site yönetimi tarafından ev

sahibi ile paylaşılmasında hiçbir bilgisi ve rızasının bulunmadığı, bu doğrultuda veri

sorumlusu site yönetimine başvurmak suretiyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanununun (Kanun) 11 inci maddesinde gösterilen haklarını kullandığı ve

işlenen/aktarılan kişisel verileri ile ilgili olarak tarafına bir aydınlatma yapılıp yapılmadığı

hususlarında bilgi talep ettiği, site yönetiminin ise verdiği yanıtta, ilgili kişinin aidat

ödeme bilgilerinin ev sahibinin talebi doğrultusunda paylaşıldığının belirtildiği fakat ilgili

kişiye aydınlatma yapıldığına veya kendisinden bu hususta açık rıza alındığına dair bir

belge yahut herhangi bir hukuka uygunluk sebebinin de sunulamadığı belirtilerek veri

sorumlusu site yönetimi hakkında idarî para cezası uygulanması talep edilmiştir.

Konuya ilişkin yapılan değerlendirme neticesinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun

29/09/2020 tarihli ve 2020/755 sayılı Kararı ile;  • Kanunun “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği, (2) numaralı fıkrasında ise kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması artlarından birinin varlığı halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesinin mümkün olduğu hükümlerine yer verildiği,

  • Öte yandan, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun “Ortak Giderlerin Teminatı” başlığını hâiz 22 nci maddesinin, “Kat malikinin, 20’nci madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür…” hükmünü amir olduğu,

  • Söz konusu hüküm uyarınca ev sahibi ile kiracının ortak giderler ve gecikme tazminatından müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu dikkate alındığında, ev sahibinin, kiracısının oturduğu dairenin aidat gibi apartmanın ortak giderlerinden payına düşen kısımlarını ödeyip ödemediğinden haberdar olmasında gerek ev sahibi gerek site yönetiminin menfaati bulunduğu, dolayısıyla söz konusu veri işleme faaliyetinin; 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (e) bendi kapsamında bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması çerçevesinde gerçekleştirildiği,

  • Bu itibarla veri sorumlusunun ilgili kişiye verdiği cevapta da ev sahibinin isteği üzerine ilgili kişinin borç bilgilerinin ev sahibi ile paylaşıldığının ifade edildiği dikkate alındığında ilgili kişiye veri sorumlusu tarafından verilen yanıtın, ilgili kişinin iddialarına konu hususları yeterli derecede açıklayıcı olduğu

değerlendirmelerinden hareketle;


İlgili kişinin kişisel verisi niteliğinde olan aidat borç bilgilerinin, veri sorumlusu

tarafından ev sahibinin isteği üzerine paylaşıldığı, bu paylaşımın 634 sayılı Kat

Mülkiyeti Kanununun 22 nci maddesinde yer alan hüküm uyarınca gerçekleştirildiği

dikkate alınarak, veri sorumlusu site yönetimi tarafından ilgili kişiye iletilen cevap

metninde yer verilen açıklamaların ilgili kişinin iddiasına konu hususları açıklayıcı

nitelikte olduğuna, bu çerçevede, söz konusu şikâyet hakkında Kanun kapsamında

yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir.

25 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
Yazı: Blog2 Post
bottom of page